Balladen i Den Danske Foreningaf Lars Thirslund

Rubjerg 29. april 1997


Udtalelse om Den Danske Forening :


Jeg blev meget forbavset over Ole Hasselbalch's udtalelse til Jyllands-Posten 24.4-97

Selvsagt bør der hverken som formand eller styrelsesmedlem sidde personer, der ikke kan se formålet med foreningens arbejde. Dens formål er meget fint formuleret, at på folkestyrets grund sikre dansk kultur, sprog og levevis. Hvordan kan Søren Krarup og/eller Ole Hasselbalch mene, at dette mål er nået, så længe presse og bankfolk giver udtryk for, at man med denne målsætning ikke kan høre til "det pæne selskab" (J-P-leder 24.4-97) ? ? ?
Foreningen har gjort og gør et uundværligt arbejde; men visse prioriteringer trænger til at ændres.
Jeg skrev min kronik: "Besættelsesmagten" (se denne i menuen) for at vise, at det er media, som er dansk kulturs store fare, og at foreningen må tage opgøret med medierne og deres bagmænd.

Det er nødvendigt at sige lige ud, hvem der er de ægte racister og nazister.

Og stryg så den dumme beslutning: "Som medlem kan ikke optages eller forblive personer, som er eller har været tilknyttet ekstremistiske, så som nazistiske organisationer." Er det forbudt at blive klogere? Foreningen har lige fra starten haft medlemmer, der var hengivne kommunister, altså internationalister. Kommunismens opfattelse af folkestyre kan få det til at løbe koldt ned ad ryggen. Hvorfor favoriserer foreningens styrelse denne kategori af ekstremister? Forhåbentlig er de blevet klogere. Det må da også være tilladt for andre.

Skal noget i formålserklæringen tydeliggøres bør det være ordet folkestyre. Jeg foreslår :

Dansk folkestyre bygger på fuldstændig ytrings-, forsknings- og informationsfrihed. Enhver borger har ret og pligt til at viderebringe for demokratiet vigtig information. Det er medias pligt, at stå til rådighed for sådan oplysning. Media, der tilbageholder vigtig information eller bevidst befordrer usandfærdighed, er forrædere mod dansk folkestyre.


Lars Thirslund


Godt en måned senere skrev jeg.................:


Rubjerg, 9. juni 1997


Til: Den Danske Forenings kontaktpersoner og styrelse:(Hermed betragtninger i anledning af den situation, som træder frem efter aflysning af grundlovsmødet i Jerlev kro. Jeg biføjer en udtalelse og artikel, ( udtalelsen ses ovenfor, artiklen er "Besættelsesmagten"), som jeg 29. april sendte til foreningens redaktion og styrelse. Sune Dalgård fandt, at den var anderledes end det, han plejede at trykke. Jeg mente, at netop derfor burde han bringe den. Det fik han sig ikke til. Jeg tog da kopier med for at orientere deltagerne i grundlovsmødet. Det blev som bekendt desværre også forhindret.)


Hvad er galt med Den Danske Forening?


Ole Hasselbalch's aflysning med en dags varsel af grundlovsmødet i Jerlev, som havde været annonceret i to måneder, kom som et chok. Og i stedet for i pressemeddelelsen at brændemærke de udemokratiske kræfter - ikke fordi de ville demonstrere - men fordi de havde udstedt trusler - konkrete - mod kroejeren, påtog foreningen sig medansvar for aflysningen og skød skylden på politiet. Hvis Ole Hasselbalch vil nedlægge foreningen, er han godt i gang!

I foreningens formålserklæring indgår en passus, som måske er lidt uheldig. Der står, at foreningens formål er "uafhængig af økonomiske og politiske interesser at sikre" osv. Hvad vi vil er i højeste grad politisk. Foreningen er tandløs, hvis den ikke tydeligt markerer sine politiske mål.
Men hvor går grænsen så for det politiske? I hvert fald ikke mellem højre og venstre. Kampen for at sikre dansk kultur, sprog og levevis kan vinde tilhængere i de fleste politiske grupperinger,- jo flere, des bedre.

Det virker, som om angsten for den politiske erklæring har tappet foreningen for nogle af dens bedste kræfter. Den tilbageblevne topledelse er for bange til at profilere sig klart, og for skræmt overfor modstandernes trusler og usandheder.

Vi ved alle, hvorfor foreningen har den opbygning, den har fået, og vi accepterer en selvsupplerende og enevældig styrelse, så længe den er sig bevidst, hvilken selvdisciplin disse beføjelser forudsætter, især respekt for det folkestyre, som formålet henviser til. Men folkestyret indebærer, at ingen magthavere har eneret til at formulere opfattelser eller til at fastlåse en historisk "sandhed".

Ole Hasselbalch dementerer ikke sine udtalelser til J.-P, 24/4, men udbreder sig igen over seks sider i DANSKEREN om den store edderkops myretue af små usle underhuggere. Nyttig information; men vigtigere er det at afsløre edderkoppen. Hvorfor nævner han den ikke ved navn?

Neerup Buhl har en god artikel i samme nummer af DANSKEREN om Nævnet for Etnisk Ligestilling. Men den kaldes "Det multietniske samfunds arkitekter". Det er at yde dem for stor ære. De er det multietniskes agenter. Arkitekterne sidder højere oppe, nær edderkoppen-- eller -koppene. De har overblikket. Det er dem, der udplacerer agenterne, hvor de kan gøre mest skade.

Sune Dalgård beklager sig i DANSKEREN over, at han har skrevet fem indlæg til forskellige blade uden at få dem på. Han ved udmærket, at det samme har mange andre velskrivende danskere oplevet. Men, hvad han ikke oplyser er, at han selv alt imens, som redaktør, har kasseret ikke blot breve men artikler, fordi de indeholdt oplysninger, som han selv ikke ville tillade danskerne at få kendskab til.

Harry Vinter skriver i DANSKEREN en fin artikel om flygtningehjælpen. Han oplyser, at informationschefen er den, der støber kuglerne og, med formandens godkendelse, fyrer dem af. Men hvorfor siger han ikke, hvem det drejer sig om? Navnet er Klaus Rothstein, og det er interessant, fordi denne er ganske nær kredsen om den store edderkop, der ikke er nogen korsedderkop, men snarere har to kopulerende triangler på ryggen, foruden at have Bill Clinton, Helmuth Kohl og de schweiziske storbanker i spisekammeret.

Hvad der må gøres :

DANSKERENs redaktion må blive mere målrettet. De vigtige udtalelser og oplysninger må bringes forrest og fremhævet. Rutineorienterende stof i mere beskeden opsætning.

Se på vor svenske søsterorganisations tidsskrift, der hedder FRI INFORMATIOM OM INDVANDRING, eller FIIN. Det har lært meget af DANSKEREN, men er i dag bedre. Her disponeres stoffet velgennemtænkt, og her skrives der uforblommet om emner, som DANSKEREN hidtil har forsøgt at holde låget over.

I dag er det vigtige arbejde politisk :

1) at vinde folketingsmænd for at stoppe tilstrømningen til landet.

2) at stoppe uddelingen af statsborgerskaber og sende alle tilflyttere, som ikke bryder sig om at være danskere, tilbage, hvor de kom fra..

3) at få vore egne u-rædde personer ind i Folketinget, og - indltil EU forhåbentlig snart erstattes af et fomuftigt samarbejde over grænserne, og med grænser - ind i Europaparlamentet.

På landsmødet må en frisk og u-ræd ledelse etableres.

Uanset Ole Hasselbalch's og, Sune Dalgårds fortjenester må de trække sig tilbage og give plads for nye kræfter.

Der er ressourcer at tage af.


Lars Thirslund

Lønstrupvej 122, 9480 Løkken Tlf. : 98 99 65 74

P.S : Hvad er det NU for manøvrer med landsmødet ?Efter det dramatiske "landsmøde" den 21. juni .............:

Rubjerg, den 25.6.1997

Til: Hvem, der er interesseret i Den Danske Forenings vel:


Vedrørende DDFs cykleri - uden cykler - på cyklebanen i Århus 21/6-97

Den 24. juni modtog jeg fra Den Danske Forening et brev af følgende indhold:

Hr. Lars Thirslund.
Under Den Danske Forenings møde i Århus d. 21. juni blev det åbenbart, at der er en dyb uoverensstemmelse mellem Deres og Den Danske Forenings holdning til væsentlige anliggender.
Tilstedeværende medlemmer af foreningens styrelse præciserede herunder, at Den Danske Forenings holdning fastlægges af foreningens styrelse, hvorpå De udvandrede fra mødet.
Vi tillader os herefter at betragte Dem som udmeldt af '. foreningen.

Med venlig hilsen

Harry Vinter


Jeg svarede med det samme, at jeg ikke havde meldt mig ud af foreningen, da jeg stadig tror, at den med en noget ændret styrelse kan blive nyttig for sit deklarerede formål, som jeg fuldt ud støtter.
At foreningens styrelse fastlægger foreningens holdning fremgår af foreningens vedtægter. Men det er ikke meningen, at den skal gøre dette uden at bekymre sig om medlemmernes opfattelser og holdninger.

Der står også, at foreningen skal virke på folkestyrets grund.


Det rimer ilde med folkestyrets ide, at møder aflyses med dags varsel, uden at medlemmerne får besked. At landsmødet flyttes og ændres til lokalmøde, som ændres til landsmøde, som ændres til lokalmøde, som efter mødets afholdelse ændres til landsmøde igen - alt sammen uden at medlemmerne får ordentlig besked.
Det er i strid med al god foreningsskik, at formandens beretning ikke lægges frem til debat eller i hvert fald til godkendelse. I stedet løb formanden sin vej med den begrundelse, at han ikke gad høre på medlemmerne.
Dette var især mærkeligt, da et mangeårigt medlem af foreningen, Knud Eriksen, som har gjort foreningen store tjenester, havde udarbejdet et forslag til nytænding i foreningen. Forslaget indgik i en grundlovstale, som han var blevet opfordret til at holde på Jerlev kro. Dette møde blev af Ole Hasselbalch aflyst med dags varsel og uden at kontakte Knud. Enten mødet i Århus var et landsmøde eller ej, burde det være en selvfølge, at man havde bedt Knud Eriksen om her i Jylland at oplæse den forhindrede grundlovstale, eller i hvert fald havde givet ham lejlighed til at gøre fyldigt rede for de vigtigste punkter.
I stedet ændrede man med diktatorisk myndighed hele mødets program, og de fremmødte medlemmer blev beordret i gang med en slags gruppeterapi for en - skulle man tro - svagelig forening.

Jeg har aldrig været med til noget lignende.

Når der alligevel kom visse fornuftige tilkendegivelser ud af dette, skyldes det ikke ordstyreren, men medlemmernes fantasi til at udnytte de muligheder, der lå i det uventede udspil. Det gik da også op for de tilstedeværende pressefolk, at ikke alle medlemmer var enige i formandens beskrivelse af en forening, der havde sejret på alle punkter. Hvordan rimer også dette med, at vore møder tvinges til aflysning og hys-hys, og at banker truer med at lukke foreningens konti ?
Beskyldningerne mod foreningen for nazistiske tendenser burde styrelsen først og fremmest bekæmpe ved selv at vise dybeste respekt for demokratiets og folkestyrets spilleregler.
Frihedsideernes foregangsmænd formulerede demokratiets grundtanke som den, at de regerende skal være de regeredes tjenere. Det er ikke meningen, at den enevældige styrelse skal forvalte sine egne opfattelser, men at den skal forsøge at forvalte medlemmernes sådan, som de kommer til at fremgå af en fri debat.

Det var Harry Vinters koldhamrede deklaration, at Den Danske Forenings styrelse ER foreningen - at medlemmerne altså er nul og nix, der fik mig til at demonstrere.

Jeg har understreget dette i bilagte brev til styrelsen. For ordens skyld skal jeg bemærke, at jeg ikke er alene om de synspunkter, jeg har fremført.

Lars Thirslund
p.t.: Lønstrupvej 122, 9480 Løkken
Tlf. 98 99 65 74


Bilag:

Rubjerg 24 juni 1997

Den Danske Forening
Box 411
8100 Århus C

Svar på brev dateret 22. juni 1997, undertegnet af Harry Vinter.

I skal ikke betragte mig som udmeldt af foreningen, fordi jeg forlod mødet d.21.juni. Det gjorde formanden Ole Hasselbalch også.

Lad mig præcisere: Knud Eriksen påpegede, lidt sent på eftermiddagen, at der stadig var tid til at tage den diskussion om foreningens fremtid, som stod på (lands)mødets program, og som mange var søgt først til Jerlev, så til Århus for at tage del i. Hr. Harry Vinter, der optrådte som en slags ordstyrer, afviste med ordene: Dette er ikke et landsmøde, landsmødet er aflyst. Dette er et lokalt møde i Århus. Denne udtalelse vakte opstandelse. Foreningens formand, Ole Hasselbalch, havde aftenen inden, i TV sagt, at landsmødet skulle afholdes i Århus Cykelbane. Dagen efter mødet hævdede han i Ekstra Bladet, at dette var landsmødet, og at det havde bakket ham op. Det passer ikke! Dette fremgik klart af Knud Eriksens udtalelse i nyhedsudsendelsen 21/6 i TV2 kl. 19. Og medlemmerne fik aldrig lejlighed til at diskutere formandens beretning. Ole Hasselbalch havde for1adt mødet, fordi han, som han sagde i TV, ikke ville spilde tiden ved at høre på dem.

Harry Vinter satte trumf på ved ordret at erklære : "Foreningens styrelse ER foreningen. De, der ikke er tilfredse med styrelsen, kan forlade foreningen". Ja, det, er da klart. Men de behøver ikke umiddelbart at gøre dette. De kan prøve at arbejde for, at der kommer en mere demokratisk styrelse.
Men jeg ønskede at markere, at jeg fandt Harry Vinters udtalelse fornærmende og uheldig, ligesom jeg finder, at Ole Hasselbalchïs er det.

Harry Vinter hævder nu, at mødet åbenbarede dyb uoverensstemmelse mellem min og DDFs holdning til væsentlige anliggender. Det er på ingen måde sikkert; men det afslørede, at der helt sikkert er uoverensstemmelse mellem styrelsen og et anseligt antal medlemmer. Jeg vil minde om en række punkter, som det lykkedes mig, med støtte af andre medlemmer, at hævde på mødet:

l) Vigtigst er sandheden -at søge den og viderebringe den, også selv, hvor den er ubehagelig.

2) Vigtig er foreningens formålserklæring, og dens understregning af det vigtige i at bygge på folkestyrets grund.

3) Jeg fandt det derfor vigtigt, at en korrekt indkaldelse til et rigtigt landsmøde skal finde sted, og at den skal henvende sig til alle medlemmer og i god tid.

4) Folkestyret forudsætter, at en relevant dagsorden fremlægges og overholdes på en sådan måde, at den giver plads til en saglig debat. Jeg påtalte, at et eller snarere flere punkter på dagens mødeprogram var strøget.

5) Folkestyret forudsætter informations- og ytringsfrihed og ytringsmulighed. Dette er da også vigtigt i Den Danske Forening.

6) For at medlemmerne skal få bedst mulige forudsætninger for at træffe fornuftige beslutninger, kræves information om alle relevante fakta og holdninger. Jeg foreslog derfor, at bladet inden det af mig, og vist nok også af Knud Eriksen foreslåede regulære landsmøde blev afholdt, bragte det fulde indhold af Knud Eriksens artikel og mit brev til styrelsen og den artikel, der ledsagede det, kaldet "Besættelsesmagten". Artiklen belyser jo netop de spørgsmål, som bladet DANSKEREN selv har rejst, men som det ikke har besvaret.

7) Jeg finder det uforståeligt, at Den Danske Forenings styrelse, der jævnlig tillader kritik af muslimer og Islam, forbyder enhver omtale både i foreningen og i DANSKEREN af de fremtrædende jøder, der jævnligt angriber dansk selvstændighed og kultur, og i høj grad også smæder Den Danske Forening. Bent Jacobsen indrømmer i DANSKEREN, at de vil gøre Danmark dybt fortræd, men vil ikke have, at man analyserer og omtaler dette.

8) Jeg finder det uværdigt, at styrelsen ved trusler om fysisk vold (executor: murer Poul Vinther Jensen) forsøger at skræmme medlemmer til tavshed.

9) Jeg finder, at hverken en regering eller en foreningsstyrelse - især ikke en enevældig - ska1 have ret til at bestemme, hvad der er historisk sandhed, ej heller skal den have eneret til at bestemme, hvilke emner, som må debatteres, og at visse emner er tabu.

Jeg er mildt sagt chokeret over, at foreningens styrelse er dybt uenig i disse synspunkter. Jeg betragter foreningen som for værdifuld til, at jeg vil forlade den. Jeg vil fortsat på demokratisk vis forsøge at arbejde for, at de fremførte synspunkter vinder udbredelse.


Med venlig hilsen


Lars Thirslund
p.t.: Lønstrupvej 122,
9480 Løkken. Tlf.: 98 99 65 74