Antisemitisme igen

P.H.Bering giver svar på tiltale

dato: 970806 phb

Til: Lars Thirslund og Marianne Herlufsdatter

Lønstrupvej 122

9480 LØKKEN

Tak for brev dateret 26 JUL 1997. Jeg havde ikke regnet med, at mine overvejelser vedrørende antisemitisme ville behage Jer i alle måder, men jeg havde ikke ventet en så voldsom og usaglig reaktion. Trods alt er vi enige på en række punkter.

Ja, jeg ved da godt at nogen har foretaget (eller hævder at have foretaget) nogle undersøgelser i Auschwitz (derimod kendte jeg ikke til noget lignende i Babi Jar). Men problemet er jo, at jeg ikke kender disse mennesker - lige så lidt som jeg kender dem, der siger det modsatte. Det betyder, at jeg må veje skriftlige kilder op mod hinanden (for så vidt som jeg har dem til rådighed, og min tid tillader det), og i øvrigt se dem i lyset af mine egne erfaringer og iagttagelser.

Jeg er glad for at det kun støder Jer "lidt" at jeg "henviser til min baggrund som fysiker". Jeg siger lidt om min baggrund, fordi jeg synes, at læseren bør vide, at jeg ikke er historiker, og at jeg måske er forudindtaget til fordel for Israel og jøderne.

Jeg kan ikke genkende sandheden i Jeres påstand om, at jeg "har læst en reklame for to bøger, men ikke bøgerne". Men af det følgende fremgår, at I tildels sigter til Menachim Begins erindringer.

Bogen står på min reol. Derfor ved jeg, at det er lodret løgn, når "Holocaust' News" skriver følgende (om Begin):

'He ordered the kidnapping and slow hanging with wire of two Britisk Army Sergeants..... Begin exulted in all this slaughter and boasted in his autobiography the Revolt that he would do it again.'

Begin skrev (1) følgende:

'The next night (followlng the hanging of three jews, phb), the two Britons were hanged. We repaid the enemy in kind. Wc had warned him again and again. He had callously disregarded our warnings. He forced us to answer gallows with gallows.

But the days were black as starless nights.' ...............

There is no doubt that had we not retaliated, avenues of gallows would have been set up in Palestine, and a foreign power would have been ruling our country to this day. The grim act of retaliation forced upon us in Natanya not only saved scores of Jewish young men from the gallows, but broke the back of the british. When the gallows are shattered the regime which rests upon them must crash.'

(Begin: The Revolt, Dell Books, revised edition ISBN 0-440-17598-4, p.379f).

Begin jublede ikke, han pralede næppe heller, og han skrev intet om "slow hanging with wire".

Jeg har ikke kendt Begin personligt, lige så lidt som jeg kender personerne bag "Holocaust' News". Jeg kan ikke vide, om Begin taler sandt. Men jeg kan sammenligne tekster. Hvad Begin eventuelt har sagt til Deutsche National Zeitung ved jeg ikke, og jeg ved ikke, om han har godkendt referatet, I citerer.

(l) vedrørende de to sergenter. Iflg. Begin var de efterretningsfolk, og israelerne betragtede dem som krigsfanger. Disse 'krigsfanger' hængte de efter gentagne advarsler til englænderne, der rask væk hængte pågrebne jøder. Det er udenfor al tvivl i strid med krigens love, hvis man vil fastholde, at der herskede krigstilstand, og 'premeditated murder´, hvis man vil fastholde, at englænderne blot forsøgte at bekæmpe kriminaliteten i deres mandatområde. Hvad Begin da heller ikke benægter.

Kan nogen i øvrigt nævne bare ét eksempel på, at en nationalstat er etableret uden, at der er begået grove forbrydelser? Det er ikke nogen undskyldning, men det giver måske lidt perspektiv.

Jeg kan følgelig ikke kommentere det. Men det er jo også irrelevant i denne sammenhæng.

I påstår. at jeg "glider behændigt udenom" diverse folks grunde til jødehad. Har I overhovedet læst hvad jeg skrev? Jeg nævner omhyggeligt jødisk racisme og eksklusivitet, den nedvurdering af andre folk, der let kan udledes af Biblen; jeg nævner de anti-jødiske træk i de kristne tekster. Jeg citerer Parkinson for betragtninger om jødehad gennem historien, jeg citerer Rubenstein, der beskriver en interessant sammenhæng mellem overgangen fra subsistensøkonomi til moderne landbrug og den deraf følgende overflødiggørelse af vestjøder, som drog til det mere primitive østeuropa, jeg beskriver jødernes traditionelle forbindelse med handel og pengevæsen og den deraf følgende animositet (bl.a. den herlige historie med de tjære-kogte skatteopkrævere i Polen). Men jeg skriver ganske vist ikke at jødiske forretningsfolk skulle være specielt uhæderlige (2). Det har jeg ingen indikatorer på, at de er. Iøvrigt skal en jøde vist stå tidligt op, hvis han skal tage en jydisk pranger ved næsen (l).

Jødernes historie i Europa er prototypen på hvordan det kan gå, når et folk slår sig ned på et andet folks territorium og ikke assimileres fuldt ud(3) i dette folk, men naturligvis udnytter de muligheder de har i kraft af, at de udgør en overlegen gruppe. Som gruppe betragtet vil flygtninge og indvandrere som oftest være de indfødte overlegne, al den stund de (alt andet lige) procentvis ikke vil rumme helt så mange initiativløse og svagt begavede som den fastboende befolkning. Nogle af de værste dummernikker vil være blevet hjemme eller være gået til under flugten.

Det er simpelthen vås at hævde,at det var min oprindelige påstand, at "Auschwitz-løgnen" er nationalsocialistisk propaganda, og at jeg har foretaget en "tautologi eller en cirkelslutning". Det var min oprindelige hypotese. at "Auschwitz-løgnen" er nationalsocialistisk propaganda. Det kunne jeg ikke undgå.

Jeg har efter bedste evne forsøgt at sammenholde de data, der står til min rådighed, indenfor det spand af tid, som jeg nu engang har. Og det er altså min konklusion, at "Auschwitz-løgnen" er nationalsocialistisk propaganda. Det havde jeg selvfølgelig en mistanke om i forvejen, og dette kan have ledt mig på vildspor. Den fare består altid, ellers ville justitsmord aldrig forekomme, men det gør de som bekendt. Tankevirksomhed og undersøgelser bygger nu engang på en forudgående hypotese; sommetider bestyrkes hypotesen gennem denne tankevirksomhed og disse undersøgelser, til andre tider bevirker undersøgelserne, at en ny hypotese må opstilles, fordi resultaterne viser sig at afkræfte den oprindelige hypotese.

(2) 'Kapitalismens gyldne regel´ eller 'yde-før-nyde princippet' lyder: I et frit samfund kan du ikke opnå noget for dig selv uden først at tjene andre. Reglen gælder automatisk på et frit marked, hvor ikke forvrides gennem vold eller trusler. Hvor staten eller (andre) berigelsesforbrydere blander sig i økonomien, er den mere eller mindre ude af kraft.

En anden velkendt 'gylden regel' er naturrettens 'gør ikke mod andre, hvad du ikke ønsker andre skal gøre mod dig.' Bemærk at denne sidste faktisk kan brydes, den er altså en menneskeskabt lov, modsat den første. som har karakter af en ubrydelig naturlov.

Hvis et marked er virkelig frit vil det udskille uhæderlige operatører. Hvis staten beskytter kontraktfriheden, og ikke misbruger sit voldsmonopol til at fastsætte priserne, er alle operatører tvunget til at leve efter det frie markeds gyldne regel:

Et frit marked er en tilstand hvor Ingen oplever at lide tab, idet handel (med varer og tjenesteydelser) foregår under fuldkommen frihed. Ingen er tvunget af andre til at købe eller sælge; prisen bestemmes derfor af, hvad køberen er villig til at betale. Er sælgeren ikke tilfreds med pristilbudet, står det ham frit for at lade være med at sælge. (Eksempel: en auktion). På et frit marked gælder 'den gyldne regel' automatisk. (Modsætning: Velfærdsstaten). Politikernes hovedbeskæftigelse er at hindre det frie marked i at fungere (nøgleord: 'indgreb' og 'offentlig kontrol'). I Danmark har vi ikke frit forbrugsvalg. Vi tvinges (via beskatning) til at betale (eller til at betale urealistiske priser) for en lang række ting, som vi måske, måske ikke ønsker. Desuden prøver politikere tit at fastsætte 'rimelige priser´. 'Nogle af det frie markeds værste fjender findes blandt dets egne operatører. Hvis det er lettere/billigere at få staten til at blokere den frie prisdannelse (med told, afgifter, mindstelønsbestemmelser og eventuelle andre 'handelshindringer´ til skade for ens konkurrenter, end det er at gøre sit eget produkt konkurrencedygtigt, vælger man naturligvis denne løsning.

(3) Mange er naturligvis fuldt assimilerede og véd ikke engang, at de de har jødisk blod i årerne.

Men en total assimillationsproces er pinefuld og tager ofte mange generationer.

Man kan ikke tale om en cirkelslutning, når undersøgelser bekræfter den oprindelige hypotese. (I øvrigt er en cirkelslutning og en tautologi ikke det samme, hvad I synes at mene).

I sidste ende baseres min konklusion på egne oplevelser; på oplevelse af perfid antijødisk propaganda, på at danske jøder blev jagtet af tyskerne, da jeg var dreng; det var vel ikke just for at anbringe dem på forsørgelseshjem? På ubestridte beretninger om nationalsocialistisk bestialitet, såsom massakren i Oradour. De levn, der findes fra tyskernes fremfærd i Østeuropa, og i ganske særlig grad mod jøderne, kan, så vidt jeg kan se, ikke være forfalskninger (4). Desuden kender jeg et par østeuropæiske jøder som har berettet, hvordan de har mistet mange eller alle deres slægtninge for tyskerhånd. Men, som jeg jo også skriver, så står antallet af myrdede hen i det uvisse. Ligeledes tildels metoden. Men at det har været uhyrligt højt og systematisk gennemført, er der for mig ingen tvivl om.

Men jeg må selvfølgelig også lægge stor vægt på den løgn, jeg har opdaget i "Holocaust' News". Når man påstår at kæmpe for at få sandheden frem, skal man ikke selv fare med løgn og regne med at blive troet.

Alligevel kan min konklusion være forkert. Selvfølgelig geråder jeg i congnitiv dissonans. Enten taler én gruppe tilsyneladende troværdige personer usandt, eller også gør en anden (den andens troværdighed er dog svækket, som ovenfor bemærket). - Eller også taler de begge usandt (i god eller ond tro). Jeg kender hverken Rassinier, Robert Faurisson, eller for den sags skyld Abbé Pierre (ham har jeg selvfølgelig læst om i dagspressen). Og jeg må da indrømme, at jeg ikke har læst, hvad de skriver, kun referater. Det burde jeg måske have gjort, men trods alt er min tid begrænset. Det er min interesse forresten også. Både før og efter de nationalsocialistiske massemyrderier (uanset om disse er foregået med Zyklon B, CO eller med maskingeværer), har menneskeheden demonstreret, at vi ikke har meget at lade nationalsocialisterne høre. Politikere, specielt socialister, er gemeenligen et mordlystent folkefærd. Derfor har Le Pen ret, når han kalder Holocaust for en episode i historien.

Jeg har ikke læst 'The Great Holocaust Trial", og har ærlig talt heller ikke lyst til at gøre det. For hvad skulle det hjælpe? Verden er fuld af fup og svindel - også i digre og dyre bøger. Det forekommer sandsynligt, at der er elementer af Greul i krigstidens anti-tyske propaganda, derfor kan jeg kun sige om gaskammerhistorien, at jeg ikke synes, at jeg véd nok. Det får mig ikke til at stemple al antitysk propaganda som løgn. Tværtimod er det en kendt sag, at propaganda ofte er mest effektiv, hvis den kun består af halve sandheder, men ingen direkte løgn. Det næstbedste er at smugle løgne ind mellem en hel del sandhed.

Det er ren vås, at jeg "haler Babi Jar historien frem". Temperamentet løber helt af med Jer, når I skriver "jo længere tiden gik, des længere borte lokaliserede man greulhistorierne .... Da jerntæppet revnede, revnede denne myte (om Auschwitz). Men Babi Jar lå tilstrækkeligt langt borte, mente holocausterne nok." Den eneste måde, jeg overhovedet nævner Babi Jar på er, at jeg citerer første linje af et gammelt digt af Evtochenko (navnet skrives ofte i lydskrift på dansk: Jevtochenko). Det er fra 1961 (An Anthology of Soviet Russian Verse, Pergamon Press 1964). Det var længe før jerntæppet revnede! Samme Evtochenko blev temmelig upopulær i sit ret antisemitiske hjemland bl.a. på grund af det digt. Det er et flammende og, set med danske nutids-øjne, patetisk og sine steder noget svulstigt, opgør med antisemitismen. Jeg har iøvrigt svært ved at tro, at allierede rekognosceringsfly har gennemfotograferet det område!

Jeg forsvarer ikke Israels officielt erkendte brug af tortur (såkaldt "moderat fysisk pres"). Jeg nævner den som et eksempel på at dansk presse ikke er specielt Israelvenlig til trods for en procentvis jødisk overrepræsentation i medierne.

(4) Mange kan findes på et lille, dårligt besøgt museum i Jerusalems gamle by. Blandt meget andet finder man her en skjorte, syet af skindet fra en tora-rulle. Den skal være syet af en jødisk skrædder et sted i østeuropa, som en tysk soldat tvang til at gøre det. En sådan helligbrøde ville ingen jøde begå frivilligt, ikke engang en propagandist. Iøvrigt var skrædderen finurlig nok til at udvælge skriftsteder med forbandelser over ugerningsmænd.

Jeg konstaterer, at tortur er en kendsgerning, der ikke er til at komme uden om i visse situationer. Israel er blot (så vidt jeg ved) det eneste land, der åbent har vedstået det. (Den franske general Massu i Algier vedstod det også, men næppe med Nationalforsamlingens godkendelse). (5)

Jeg må da ønske Jer til lykke med troen på en gud, der er god efter vore menneskelige (måske endda velfærdsstats-danske) forestillinger om godhed (6). Det er virkelig en stor gave at eje en sådan tro. Men jeg har nu lært, at den jødiske rabbi med det latiniserede navn Jesus af Nazareth gik sin skrækkelige død imøde, ikke just for sandheden, men for at opnå denne grusomme guds (7) tilgivelse for jødernes synder. Og dem var der mange af. Thi de havde det med at "vende sig til andre guder og elskede rosinkage", som det også står i skriften (Hos. 3, 1).

Nuvel, vi når næppe til enighed; jeg fornemmer ud fra jeres ordvalg at I er så emotionelle i disse spørgsmål, at det ikke nytter at argumentere, selv om jeg nu har prøvet på det. Ærgerligt nok forresten, for I har utvivlsomt fat i en del vigtige ting. Vi kan vel under alle omstændigheder være enige om at jøder, der ikke har fuldt skæbnefællesskab med danske folk, ikke har nogen ret til at tale for eller arbejde for indvandring til Danmark. Vil Arne Notkin og brødrene Melchior o.m.a. reklamere for øget (hovedsagelig muslimsk) indvandring, kan de passende gøre det i Israel. Her i Danmark er og bliver deres handlemåde aldeles utilstedelig.

På den anden side synes jeg ikke, vi kan bebrejde Notkin og Melchior m.fl., at det store flertal af danskere åbenbart er kujoner og/eller idioter, der ikke gennemskuer hulheden i indvandringspropagandaen og tager den politiske konsekvens. Det ganske uanset om denne propaganda måske tildels skyldes zionistisk politik, eller i alt fald fremmer zionistiske politiske mål, eller om den hovedsagelig skyldes den danske politiske sammensværgelse hvis formål er at holde befolkningstallet oppe og helst øge det ('Lykketoftplanen´, se Weekendavisen 24 MAR 1995), en EU-beslutning, eller om den også tildels skyldes danske jøders ureflekterede adlyden af befalingen i 5. Mos. 10, 19, hvorefter jøden skal "elske den fremmede, thi I var selv fremmede i Ægypten".

Antagelig skyldes fremmedpolitikken en uskøn blanding af alle ovennævnte faktorer. Men de egentlig ansvarlige er og bliver de stupide danske vælgere, dernæst politikerne, men ikke jøderne fremfor så mange andre faktorer! Jeg tror det er mest hensigtsmæssigt at prøve at få vælgerne til at vågne op fremfor at skyde på jøderne.

Venligst

P.H. Bering

(5) Forestil dig, at du er politimand. Du har pågrebet en ung mand under omstændigheder der gør det klart, at han er involveret i modstandsarbejde imod den regering, du tjener. Der er våben og andre genstande, herunder to kilogram semtex, der beviser det, på hans værelse. Det er velkendt, at modstandsbevægelsen bruger terrorisme som våben. Han er lige kommet inde fra byen et par timer før myldretiden sætter ind. I lommen har han en skitse. Den viser en plan over, hvad der kan være kælderen i en stor bygning. I en trappeskakt er der tegnet et symbol, der kun kan forestille en atombombe. På sedlen står ordene 'den er på plads, nu gør du resten. Allan er stor! Bu Jihad'. Ville du nøjes med at bede ham pænt om at fortælle dig, hvor bomben ligger, men resignere og vente til bomben springer, hvis han ikke vil sige noget? Tortur er modbydelig, og den skader måske endda udøveren mindst lige så meget som ofret. Men den er nok desværre uundgåelig i visse situationer. Jeg ved ikke om 'sandhedsserum' er en brugbar erstatning, men jeg håber det faktisk ikke. For hvis det bliver alt for let for politiet at få sandheden ud af folk lurer totalitærstaten lige om hjørnet.

Ok, jeg sætter sagen på spidsen. Det er en god måde at få principperne klart frem. Oscar Wilde skal engang have spurgt en dame af det såkaldt bedre selskab, om hun ville være sin mand utro for én million pund, hvortil hun uden tøven svarede 'ja!'. Så spurgte Wide: 'Ville De også gøre det for 10 shillings?'. Damen,

indigneret: 'Hvad anser De mig for?'. Wilde: 'Vi har allerede fastslået hvad De er, nu tinger vi om prisen.'

(6) Måske I også tror, at Gud er kongelig dansk socialdemokrat med en fortid i FDF? Måske I lige skulle checke i Jobs Bog!

(7) 'Hærskarernes Gud´, 'Isaks Rædsel', den gud. der lod en bjørn sønderrive 42 børn, fordi de havde gjort grin med hans profet og råbt 'skaldepande' efter ham (2.Kongebog 2,24).

P.H. Bering

Afdelingsforstander, (Aalborg Universitet)

Privat: Regnar Juelsvej 6,

92 l 0 AALBORG,

tlf. 98147112