[Bemærk venligst at nedenstående artikel blev skrevet en gang i 80erne. Meget er sket siden hen. Men i lyset af hvad der er sket (f.eks. Golfkrigen og NATOs overfald på Serbien), bliver den ikke mindre interessant - redaktionen]

Den historiske revisionismes tradition

Af Tom Marcellus*

"Sandheden er altid det første offer under en krig. De følelsesmæssige forstyrrelser og forvrængninger er altid størst i krigstid"

Disse ord stammer fra historikeren, sociologen, og kriminologen professor Harry Barnes, som efter første verdenskrig startede en skole indenfor den historiske tænkning, som blev kendt som revisionisme.
Men hvorfor revisionisme? Hvad er historisk revisionisme? Og hvad gør den forskellig fra den historie, som vi lærte i skolen og stifter bekendtskab med i de populære medier?
For den afdøde Dr. Barnes betød revisionismen "ikke mindre end en bestræbelse på at korrigere historieskrivningen i lyset af en mere komplet samling af historiske kendsgerninger, en mere rolig politisk atmosfære og en mere objektiv holdning."
Udtrykket opstod hos en gruppe videnskabsfolk (franske, engelske, amerikanske, tyske og andre), hvis research underminerede antagelsen af et særligt tysk ansvar for udbruddet af første verdenskrig i 1914. Skønt udtrykket revisionist oprindeligt kun blev brugt i forbindelse med spørgsmålet om skylden for første verdenskrig, er det sidenhen kommet til at inkludere alle historiske forskningsresultater, der står i modsætning til de etablerede. Revisionisme er ytringsfrihed i forhold til historien.
Disse tidlige revisionister og dem, som fulgte traditionen erkendte følgende kendsgerning forbundet med historieskrivningen, "at i tilfælde af krige havde den sejrende parts historikere en tendens til at skrive historien på sådan en måde, at relevante kendsgerninger, som ikke er til sejrherrens gunst, bliver udeladt samtidig med, at andre kendsgerninger fordrejes eller opdigtes for at sætte taberen i et dårligt lys." De fleste af disse historikere havde spillet en aktiv rolle under første verdenskrig i propaganda- eller efterretningstjenesten, og det var ikke ualmindeligt, at de opretholdt forbindelsen med efterretningstjenesterne.
Bestræbelserne hos de ledende kredses historikere for at forblive på den rigtige side i forhold til de til enhver tid siddende magthavere (ligesom hofhistorikere, som tjente konger og kejsere i tidligere tider), skabte en historieskrivning, som ofte mindede mere om krigstidspropaganda end om uafhængigt arbejde.
"Krigsudbyttet tilhører sejrherren" er et velkendt citat af den amerikanske præsident Andrew Jackson. Et af de største udbytter ved at vinde en krig er, at man er i stand til at skrive historien ud fra sit eget perspektiv.
Når historien bliver skrevet af partiske historikere fra den vindende nation, fremstår vinderne simpelthen som de "gode" og taberne naturligvis som de "onde". Spørgsmål om årsagen til krigen ( for eksempel om det virkelige hændelsesforløb bag sænkningen Lusitania eller angrebet på Pearl Harbour) eller dens ledelse (huggede "hunnerne" virkelig hænderne af børnene i Belgien?. Er det i orden at udslette hele storbyer som Dresden og Tokyo fra luften?) eller dens afslutning (så som Versaillestraktaten eller de hemmelige forhandlinger i Teheran og Yalta) er overset eller fejet til side.
I årene efter første verdenskrig "reviderede" Harry Elmer Barnes og andre historikere både hos de sejrende og besejrede nationer vindernes officielle version i takt med, at de fik adgang til de hemmelige optegnelser af krigstidsregeringernes ministre, generaler og diplomater. Dokumenterne viste, at der var stor forskel på, hvad lederne sagde offentligt, og hvad de gjorde privat. Revisionisterne demonstrerede, at millioner af mænd var gået i døden for idealer, som magthaverne i al hemmelighed foragtede og spottede. Et stort og sundt omslag i holdningen til krig og krigsmagere indtraf, og amerikanerne vendte sig mod yderligere "korstog" på den anden side af oceanerne.
Men de omvæltninger, som den første verdenskrig havde bragt i Europa og Asien, samt de kortsigtede ordninger, som sejrherrerne havde påtvunget de besejrede nationer, førte til en ny krig. Denne gang bestemte de ledende kredse, at der ikke skulle foretages nogen "revision" af deres krigspropaganda, hvilket vil sige, at historien ikke skulle bringes i overensstemmelse med kendsgerninger. De personer, der skrev den autoriserede version af anden verdenskrig, var tilknyttede til deres samfunds herskende eliter - både offentligt og privat - lige så tæt som hofhistorikerne fra svundne tider. De nød privilegeret adgang til de optegnelser, som mange af dem selv havde været med til at skabe i kraft af deres krigstidsrolle i propaganda- og efterretningstjenesten. De afvigende historikere - "revisionisterne" - var udelukket.
Det er imidlertid altafgørende, at vi opnår en forståelse af de faktiske årsager og konsekvenser af anden verdenskrig og alle moderne krige. De "gode" mod de "onde" historie forstærker krigspropagandaen. Videreført til fredstid står den i vejen for forsoning og afføder en atmosfære, i hvilken alverdens konflikter bliver betragtet som epokegørende kampe mellem godt og ondt.
Det er revisionismens mål at forstå krige og ikke at fortsætte dem i endeløse polemiske slag. Revisionister leder efter de underliggende årsager til krige og fastholder alle parters ret til kritisk revision af disse kampe og undersøger ofte skjulte tredjeparter, som forsøgte at profitere sig af krige udkæmpet tilsyneladende på vegne af nationalstaterne.
Revisionistiske akademikere arbejder i mange lande. Bevægelsen modsætter sig et hvert forsøg på at blive sat politisk i bås som højre/venstreorienteret. Revisionisterne har først og fremmest helliget sig sig opgaven at finde sandheden, der ofte er gemt væk i hemmelige arkiver, som regeringerne og de etablerede magter overalt helst ville have lukket for offentligheden i al evighed. De er ligeledes viet til det princip, at borgerne har ret til at vide, hvad deres regeringer rent faktisk foretager sig bag kulisserne.
Revisionisterne er dybt foruroliget over gennemtvingelsen af et ensrettet ortodoksi, når det drejer sig om historieforskningen. Revisionisterne har i særdeleshed udfordret nogle af den anden verdenskrigs allermest ukrænkelige dogmer ligefra fra Tysklands, Japans og deres allieredes absolutte ondskab og aggressivitet til den bevidstløse accept af det såkaldte Holocaust i alle dets usandsynlige detaljer.
Revisionisterne har lært og mener, at ved ikke at forstå den sande natur af konflikterne mellem nationerne tillader politikerne, som ofte lader sig styre af særlige interesser, at vi blindt bliver ført ind i krige, i hvilken flertallet af befolkningen ikke har nogen reel interesse. Manglen på en ordentlig forståelse af vores egen deltagelse i de europæiske krige har involveret amerikanerne i den ene krise efter den anden i årtierne, der fulgte efter anden verdenskrig, fra Korea til Vietnam til Beirut. Hver gang har politikerne forsikret os om at vi er i gang med at slå "aggression" tilbage, afværge "blodbad", "bekæmpe kommunisme" eller "terrorisme" og så videre. Og hver gang er interventionerne ikke endt med sejr men derimod i død, frustration og vanære.
Stadigvæk er det særlige interesser, der fremmaner nye skurke og nye djævle. Det virvar af rivalisering og had, som intervention udefra har skabt i Mellemøsten, fortsætter med at forsyne vore ledere med undskyldninger til nye eventyr, fra den Persiske golf til Libyen. Vil den slags offentlig had fremstillet af professionelle propagandister mod udenlandske ledere som Khadafy eller Khomeiny lokke os ind i et nyt korstog? Eller endda i en katastrofal atomkrig?
Ikke hvis der bliver taget hensyn til revisionisternes resultater. Barnes, hans kollegaer og deres efterfølgere, som udfra en dyb overbevisning om at krig er unødvendig, har demonstreret, både hvor besnærende retfærdiggørelsen af og hvor ødelæggende resultaterne har været af de krige, som Amerika har rodet sig ind i i dette århundrede. Disse krige har formindsket vores frihed, undermineret vores velstand og skabt en falsk illusion om national retlinethed.
Revisionisterne er måske de eneste af dem, der beskæftiger sig med fortiden, der har taget Georg Orwells advarsel til efterretning: "Den, som kontrollerer fortiden kontrollerer fremtiden; og den, der kontrollerer nutiden kontrollerer fortiden." Ved at fravriste de etablerede interesser kontrollen over fortiden og give den tilbage til dem, der gennemlevede og led under den, kan revisionisterne muliggøre en sikker og gunstig fremtid for os alle.
The Institute for Historical Review, der blev grundlagt i 1978, er verdens førende organisation i den historiske revisionismes stolte tradition, som nu er et verdensomspændende fænomen. IHR er uideologisk og ikke tilknyttet til noget politisk parti. Vi er ikke interesseret i at rehabilitere det ene eller det andet regime. Vi er kun interesseret i at rehabilitere sandheden, eller som Dr. Barnes udtrykte det: " At bringe historien i overensstemmelse med sandheden."
Hvis vi kan konfrontere og anerkende eksistensen af de underliggende årsager til krig, og hvad vores egne ledere har gjort for dels at tilskynde til krige, og dels at trække dem ud og gøre dem mere ødelæggende end på noget andet tidspunkt i historien, kan vi være på vej til at opnå den retfærdige og vedvarende fred, som enhver anstændig person længes efter.

* Tom Marcellus har været direktør for Institute for Historical Review


Resume

1. Meningen med den historiske revisionisme er, at bringe historieskrivningen i overensstemmelse med kendsgerninger. Dens formål er at forstå årsagen til og konsekvenserne af krige for at kunne undgå fremtidige krige.
2. Historisk revisionisme er uideologisk og upolitisk. Revisionister kommer fra hele det politiske spektrum.
3. Historisk revisionisme er hverken antijødisk eller protysk. Revisionisterne forsøger ikke, at rehabilitere det ene eller det andet regime. De forsøger at rehabilitere sandheden.
4. Historisk revisionisme er en verdens omspændende bevægelse, som har vokset betydeligt de sidste ti år under ledelse af Institute for Historical Review.
5. Der findes et righoldigt udvalg af bøger og andet forsknings- materiale, som på overbevisende vis fremmer revisionismens sag.

INSTITUTE FOR HISTORICAL REVIEW
PO Box 2739
Newport Beach, California 92659
USA

Tilbage til undermenu

Opdateret d. 3.3.2002