Pressemeddelelse: Befri Europa!

Af Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning


Ved et symposium afholdt af Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning i København 28. og 29. januar  2006 orienterede Lady Michèle Renouff om det første retsmøde i sagen mod Ernst Zündel, der sidder fængslet  i Mannheim i Tyskland. Yderligere berettede hun om sagen imod den engelske historiker David Irving, som sidder i fængsel i Østrig.

Ernst Zündel er publicisten, som det lykkedes ved retssager i Toronto i Canada at bevise, at beretningerne om gaskamre og folkemord i Auschwitz var i det væsentlige usandfærdige.

Det var på grund af denne bedrift at mindestenene i Auschwitz måtte mejsles om og offertallene måtte reduceres med mindst tre millioner.

Men gældende tysk lovgivning tillader ikke at de sejrende magters historiefremstilling anfægtes, og ganske særligt forbydes kritik af holocaust.

Anklagemyndigheden har derfor begæret Ernst Zündel udleveret og har fængslet ham for at idømme ham straf i overensstemmelse med de i dag anvendte love, der har bragt tusinder ”samvittighedsforbrydere” bag lås og slå og andre i eksil. Men retssagerne mod nu tre verdensberømte publicister har bragt det tyske retssystem i vanskeligheder:

Processen startede med, at dommeren afviste at anerkende de tre forsvarsadvokater, som Ernst Zündel ønskede. Det skete med den begrundelse, at de uden tvivl var uenige med retten i, at hans skyld på forhånd var ”videnskabeligt” bevist.

Nu vil dommeren få meget svært ved at udpege en forsvarer, som Ernst Zündel kan godkende, hvis det skal være en advokat, som på forhånd vil erklære, at anklageren har ret.

Fra juridisk side rejses tvivl om det tyske retssystem i det hele taget har mandat til at dømme Ernst Zündel og Germar Rudolf, da systemet er påtvunget af besættelsesmagterne, som aldrig har sluttet fred med Tyskland. Den britiske iagttager og journalist Michael James, der længe har boet i Tyskland, og som har fulgt retssagen, fremhæver dette, og mener at Ernst Zündel  ufortøvet bør gives. fri.

Det må erkendes, at den sovjetiske besættelsesmagt satte sit dystre præg på de påtvungne retsprincipper, ikke mindst holocaustberetningen. Og den tyske retssag 2006 minder grotesk om moskvaprocessen 1965 mod Andrej Sinjavskij og Juli Daniel.

Svetlana Allilujeva skriver om sin ven, inderen Singh’s forfærdelse over processen: ”7 års fængsel for at skrive en bog? Blot fordi en forfatter skriver bøger?” ( Svetlana: ”Således skete det!/ Stalins datter beretter.” Danske Bogsamleres Klub.)

Det danske selskab for fri historisk forskning appellerer med vedføjede henvendelse til de tre landes justitsministre og parlamenter om at stoppe de urimelige processer og ophæve lovparagraffer, der undertrykker ytrings og forskningsfrihed i Europa.

Henvendelsen og opfordring til støtte sendes til de tre landes justitsministre og parlament; til formanden for EU-parlamentet; til EU-kommissæren for menneskerettigheder; til Centret for racisme og fremmedhad; og til Danmarks stats- og justitsminister.

Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning

 

ERKLÆRING

 

Til de lovgivende myndigheder i Tyskland, Østrig og Frankrig

DANSK SELSKAB FOR FRI HISTORISK FORSKNING afholdt 28 januar 2006 ”Symposium om krænkelser af ytrings- og forskningsfriheden i Europa”

De fremmødt blev orienteret om de verserende retssager i Tyskland og Østrig rettet mod fremstående publicister og forskere, der trues med fængselsstraffe eller bøde alene for at fremføre deres opfattelser og forskningsresultater.

Forsamlingen enedes om at rette en indtrængende henvendelse til de lovgivende myndigheder i de to lande og i Frankrig, om at ophæve de love, der begrænser tænke- forsknings- ytrings- og informationsfriheden i Vesteuropas gamle kulturnationer.

De pågældende love er i eklatant strid med de fundamentale frihedsbestemmelser som er formuleret i verdenserklæringen og den europæiske erklæring om menneskerettigheder.

At ophæve disse ulykkelige love er af yderst vigtighed af følgende årsager:

1. Lovgivende er en skamplet på Europa og svækker Vesten i den værdi- og kulturdebat, som må føres med verdens andre større kulturcentre.

2. At fjerne dem vil være et positivt bidrag til den harmoniseringsproces af europæisk lovgivning, som tilstræbes.

3. Med fjernelse af disse love vil fængslede samvittighedsfanger kunne frigives, og betydelige publicister og forskere, som Ernst Zündel, Germar Rudolf, David Irving, Wolfgang Fröhlich, Siegfried Verbeke kunne slippes ud af fængslerne.

4. Også for befolkningerne vil det være en befrielse og et stort skridt mod ægte demokrati, at åben debat gøres mulig, og at fri adgang i alle landene åbnes for al relevant litteratur, som er kommet til i den frie verden.

5. For den frie bevægelighed i Europa er det af afgørende betydning, at truslen mod frie tænkere, der ønsker at besøge forsknings- og debatcentre på kontinentet, eller som ønsker at besøge Europas kulturskatte i bygningsværker og museer, at de kan gøre dette uden frygt for politi og uciviliserede retssystemer.

6. I kampen for sandhed og ret i debat og forskning vil det være et afgørende fremskridt.

Vi sender kopi af denne henvendelse til Danmarks stats- og justitsminister med opfordring til at støtte vore Vesteuropæiske broderlande ved bestræbelserne for så hurtigt som muligt at tilpasse deres lovgivning til respekt for menneskerettighederne.

Ærbødigst 
 

Dansk Selskab For Fri Historisk Forskning


Dansk Selskab for Fri Historisk Forskning. www.holocaust.nu