Dette er en artikel af Sune Dahlgård, der blev trykt i tidsskriftet Danskeren i april 1995. Sune Dahlgård var interneret i Frøstruplejren under krigen, fordi han havde fremstillet og distribueret illegale blade.
Sune Dahlgård er Dr. phil i historie. For et forebygge misforståelse bedes det bemærket, at alle citater i anførselstegn faktisk er taget ordret fra de trykte bemærkninger til det af justitsministeren fremsatte lovforslag.

Tyskerloven

 

I mere end to menneskealdre mellem 1871 og 1945 levede Danmark i frygt for den overmægtige tyske nabo og indrettede sig i det væsentlige efter dennes ønsker og interesser. Det er blevet kaldt "tyskerkursen." Denne endte alligevel med nazi-tysk besættelse 1940-45 og frihedskampen. I besættelsesårene arbejdede et dansk nazi-parti (DNSAP) hånd i hånd med den tyske besættelsesmagt. Trods det og forbitrelsen i 1945 gjordes det ikke strafbart at have været medlem af dette parti, og der indførtes ikke forbud mod at danne nazistiske partier eller at udøve nazistisk propaganda i Danmark. Grundlovens frihedsrettigheder gjaldt også her. Nu i 50-året for befrielsen stilles der - efter tysk pres - forslag om en lovbestemmelse, der i realiteten kan betyde indførelse af sådanne forbud. Den berygtede straffelovsparagraf 266b, som man for blot et års tid siden af hensyn til ytringsfriheden drøftede helt at afskaffe, foreslås nu udvidet med en ny og strengere straffende tilføjelse om "propaganda- virksomhed", og i bemærkningerne til lovforslaget omtales det, at formålet navnlig er at imødegå, "at Danmark bliver et fristed for udbredelse af nazistisk propaganda". Dette skønt nazisme slet ikke er nævnt i lovteksten. Da jeg for godt 50 år siden som tyskernes fange sad i forhør på Shellhuset i København hos deres "Sicherheitspolizei" - populært kaldet Gestapo - anklagedes jeg for udbredelse af "Hetzschriften" - det, vi andre kaldte illegale blade. Og det skal da slet ikke nægtes, at vore gerninger dengang havde - som det nu hedder i bemærkningerne til det foreliggende lovforslag - "karakter af propagandavirksomhed", nemlig for at genvinde et frit Danmark som et dansk land for det danske folk, og at det - som det sammesteds hedder - medførte "en systematisk anvendelse af stærkt negativt ladede udtalelser og påstande vedrørende bestemte grupper af personer", som var omfattet af datidens paragraf 266b'ere. Ja, der var såmænd nok tale om "en systematisk udbredelse af diskriminerende udtalelser m.v., herunder til udlandet, med henblik på at påvirke meningsdannelsen" Overtrædelsen var skam også "begået af flere i forening". Om en hel del af de uansvarlige elementer, som datidens samarbejdspolitikere kaldte os, kunne det vist med sandhed siges, at "de samvirkende tilhører samme parti, forening eller anden organisation, og fremsættelse af ytringer af den omhandlede karakter er et led i den pågældende organisations virke". Ytringerne var endog "fremsat i et medium, der indebærer en større udbredelse, eksempelvis et trykt skrift." Og man mindes vore næsten patetiske anstrengelser for at skaffe trykkemaskiner til vore "Hetzschriften", når man læser, at "anskaffelse eller besiddelse af trykke- eller kopimaskiner kan indicere, at der har foreligget - eller er tilsigtet... - en mere omfattende udbredelse".
Kort sagt: Lovforslaget 1994-95 passer på en prik til at legitimere den undertrykkelse af ytringsfriheden, som i 1944-45 udøvedes af den tyske besættelsesmagts frygtede og hadede Gestapo. En rigtig tyskerlov - og med historiens ironi fremsat efter pres fra nutidens tyske magthavere.
Hvad er så det sande formål? For det kan da ikke være at lukke munden på den i forvejen næsten lille flok danske nazister, som kun er kommet frem i lyset ved visse mediers utrættelige virke for at promovere dem. Det giver heller ikke megen mening med de få tyske ditto, som havde forvildet sig herop og nu mestendels er fordrevet ved de mini- krystalnætter, som arrangeredes i kværs og andetsteds med velvillig bistand af de "autonome" anti-danske rødnazister. "Forslaget skal bl.a ses på baggrund af de stadig mere fremtrædende tendenser til intolerance, fremmedhad og racisme både i Danmark og i udlandet", hedder det da også i bemærkningerne til lovforslaget. Men de således opregnede "tendenser" er jo blot led i magthavernes "propaganda- virksomhed" og slagord i deres "Hetzschriften" som fordømmende betegnelser for folks naturlige modstand mod den nationalt ødelæggende indvandrings- politik, der er drevet i snart en menneskealder. Forslaget synes i virkeligheden vendt mod de danskere, der i dag som for 50 år siden kæmper for at bevare eller genvinde Danmark som et dansk land for det danske folk befriet for nutidens invasionsstyrker. I hvert fald passer lovforslaget efter sine egne forklaringer som fod i hose til at bekæmpe nutidens modstandsfolk. Med udflydende særlovgivning, der lader sig fortolke og strække til at undertrykke al ubekvem national modstand, som man jo forlængst har udskreget som "intolerant, fremmedhadsk og racistisk" gøres danske fængsler og fangelejre ligesom i sin tid den tyske besættelsesmagts klar til at modtage de formastelige og uansvarlige.
Mere end nogensinde er der brug for en ny modstandsbevægelse - modig, stærk og dansk.

[Ovennævnte lovforslag blev rent faktisk vedtaget af alle folketingets partier minus venstre og fremskridtspartiet]

Tilbage til undermenu