23. marts 2002Statsminister hr. Anders Fogh Ramussen
Statsministeriet
Prins Jørgens Gård 11
DK-1218 København K

Europaminister hr. Bertel Haarder
Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K

Vedrørende europæisk ytringsfrihed

Deltagere i et symposium om europæisk ytringsfrihed den 23. marts 2002 anmoder Dem hermed om at rette opmærksomhed mod følgende:

I dag arbejdes der for at "harmonisere" europæiske retsregler og retsopfattelse. Det er da yderst vigtigt, at det sker med henblik på at sikre ytringsfriheden i hele Europa for alle enkeltpersoner, publicister og forskere.
Det bør ingen steder være tilladt under noget som helst påskud at straffe eller forfølge personer alene for, at de sagligt udtrykker deres opfattelse i politiske eller historiske spørgsmål.

Vi opfordrer Dem derfor til stærkt at påtale svagheden i det Europaparlament, der hylder de menneskelige rettigheder; men har fraskrevet sig ansvaret for den for europæisk kultur allervigtigste menneskeret: retten til ytringsfrihed. Det er sket ved, at man har overdraget ansvaret for dette anliggende til hvert af de enkelte lande.
Dette har haft den effekt, at tre EU-lande og Schweiz har indført systemer, som i strid med elementær ytringsfrihed idømmer personer fængsel og/eller bøder og angriber dem i deres erhverv, blot fordi de har anvendt deres ret til frit at ytre sig, en ret, der er garanteret dem både af FN's og den europæiske menneskeretskonvention.

Samtidigt opfordrer vi Dem indtrængende til at gøre Deres indflydelse gældende for at formå de regeringer, som har straffet og straffer, hvad de klassificerer som "meningsforbrydelser", til at ophæve denne praksis og til at frigive alle sådanne fanger og eftergive dem bøder og gengive dem rettigheder, som er frataget dem.

At ytringsfrihed sikres i alle europæiske lande er en forudsætning for ægte fri bevægelse i Europa. Det bør ikke være forbundet med fare for fængsel eller bødestraf at besøge Europas kulturcentre, blot man har fremført en opfattelse, som af en eller anden gruppe eller gruppering kan opfattes besværende.

Vi har haft den glæde og ære, at den franske professor Robert Faurisson har deltaget i vort møde. Professoren er en fremtrædende nutidshistorisk videnskabsmand. Alene for at have offentliggjort forskningsresultater, som oplevedes besværende af en speciel befolkningsgruppe, idømtes professoren i Frankrig hårde bøder og blev forhindret i at undervise ved det universitet, hvor han var ansat.

Vi biføjer en oversættelse af en artikel, hvor professoren gør rede for sine handlinger og motiver. Det fremgår, at professoren på afgørende punkter er kritisk mod den historiefremstilling, som blev gjort politisk korrekt ved slutningen af Anden Verdenskrig. En omfattende forskningslitteratur især på engelsk støtter professorens synspunkter.

Uanset om man finder, at professoren og andre historierevisionister har ret i alle synspunkter, må man finde, at det er et frygteligt tilbageslag for europæisk kultur, at selvstændige synspunkter igen er forbudt som under middelalderen.

Mange fremragende europæere og europæisk demokrati lider under disse uværdige forhold.

Vi opfordrer Dem til at agere kraftigt i dette europæiske anliggende.

Med venlig hilsen,

Lars Thirslund
Lønstrupvej 122
9480 Løkken

Opdateret d. 4.4.2002