Tolerance fører til undergang

af Anna Hansen

Det siges ofte, at danskerne skal være tolerante overfor de fremmede. Og det lyder jo meget godt. Vi skal alle være gode ved hinanden. Men hvad betyder tolerance egentlig? Tolerance er modsat, hvad mange tror ikke nødvendigvis et udtryk for en høj etik men fortæller udelukkende i hvilken grad individet er i stand til at tilpasse sig de til enhver tid herskende vilkår.

Tolerance er altså blot en fællesnævner for vor vilje og evne til at tilpasse os de vilkår, som den førte fremmedpolitik måtte føre med sig for Danmark. Om denne tolerance nu skulle vise sig at være uberettiget eller endda selvdestruktiv er underordnet. Kravet om 'medmenneskelighed' og 'tolerance' er nemlig et ufravigeligt mål i sig selv, hvorfor enhver modstand mod disse mål logisk nok må anses for menneskefjendsk. Rationelle økonomiske betragtninger er tabulagte, da der ifølge den dominerende ortodoksi ikke kan forefindes nogle 'rationelle' argumenter mod indvandringen. Det er på tide, at danskerne vågner op og indser, at tolerance såfremt den fortsat pålægges os i al evighed vil få som konsekvens at Danmark mister sin homogenitet, der modsat hvad mange tror faktisk har sikret et stabilt samfund - uden de konflikter der kendes fra multietniske stater op igennem historien.

Denne erkendelse vil ikke nødvendigvis føre til ophævelse af menneskerettighederne. Fortalerne for indvandringen imødegår ofte kritik af indvandringens kulturelle og magtpolitiske konsekvenser med det udsagn, at menneskerettighederne ikke muliggør en effektiv begrænsning af indvandringen. Vi må altså vælge imellem at være gode humanister eller at værne om vor nationale arv. Dette er imidlertid et falskt dilemma; menneskerettighederne er skabt af mennesker med det formål at beskytte mennesker mod staten, og senere er de blevet udvidet til også i en vis grad at regulere forholdet imellem enkeltindivider og grupper. De er blevet forfladiget og bureaukratiseret i en grad, der har bevirket, at staten har tiltaget sig flere magtbeføjelser - naturligvis til varetagelse af almenhedens interesser. Men stadig må det ikke glemmes, at disse rettigheder er et produkt af oplysningstidens filosofi, der satte individet og rationalismen i centrum. Det må derfor også være muligt på et humanistisk grundlag at tage disse op til revision på et tidspunkt, hvor det er blevet evident for enhver klartskuende iagttager at disse menneskerettigheder ikke længer svarer til tidens behov. Det parlamentariske demokrati med dets beskyttelse af borgeren mod vilkårlighed og indgreb i forenings- ytrings- ogkontraktfriheden skal naturligvis stadig holdes i hævd. Men udvidelse af menneskerettighederne med henvisning til tolerance er ikke vejen frem. Vi må kort sagt bringe menneskerettighederne på rette spor og beskytte landets egne borgere.

Tilbage til undermenu